Post
อบรมเชิงปฏิบัติการ เยาวชนเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ

October 19, 2023

กลุ่มงานเครือข่ายจัดการน้ำชุมชน ฝ่ายจัดการน้ำชุมชน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเยาวชนเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ (แบบออนไลน์) ณ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2566 มีเยาวชนเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริเข้าร่วมอบรมทั้งหมด 148 คน 34 ชุมชน โดยงานอบรม ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ได้กล่าวเปิด พร้อมให้แนวคิดการขยายผลดำเนินงานเยาวชนกับการอนุรักษ์ ดิน น้ำ ป่า และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกแก่เครือข่ายเยาวชน

วัตถุประสงค์
เพื่อถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการดำเนินงานเยาวชนเครือข่ายบริหารจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืช

เป้าหมาย
กลุ่มเยาวชนได้เรียนรู้ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขยายผลการดำเนินงานเยาวชนที่มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ระดับหมู่บ้านสู่ระดับประเทศ

เยาวชนเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะ โดยการใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ การอบรมได้ช่วยเสริมประสิทธิภาพ ความเชื่อมั่นและความสามารถในการปฏิบัติงาน รู้วิธีการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกในปัจจุบัน
และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลยังกลุ่มอื่นๆ เพื่อความยั่งยืนต่อไป