จุดเริ่มต้น อพ.สธ.- สสน.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีสายพระเนตรยาวไกลทรงเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในปี พ.ศ. 2503 ทรงอนุรักษ์ต้นยางนา ในปี พ.ศ. 2504 ทรงให้นำพรรณไม้จากภูมิภาคต่างๆ มาปลูกไว้ในสวนจิตรลดาเพื่อเป็นแหล่งศึกษา และทรงมีโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากร พัฒนาแหล่งนํ้า การอนุรักษ์และพัฒนาดินอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เป็นการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

การดำเนินรายปี

รายงานประจำปี ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลทะเบียนพรรณไม้ชุมชนและความรู้ใหม่จากปราชญ์ชาวบ้าน ปี ๒๕๖๖ โดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (อพ.สธ. – สสน.) ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมถ ...