Post
ร่วมจัดนิทรรศการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพฯ เปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11

October 19, 2023

วันที่ 19 กันยายน 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทรงมาเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-24 กันยายน 2565 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธานในงานอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศ ตลอดจนเพื่อให้เยาวชน ประชาชน นักวิชาการ ภาคเอกชน และผู้กำหนดนโยบายได้เห็นความหลายหลากแห่งศักยภาพของทรัพยากรไทย ได้เข้ามาเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต การอนุรักษ์ พัฒนาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ หรือ สสน. ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (อพ.สธ. – สสน.) และเข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ โดยมีพลโทผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ที่ปรึกษาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) เป็นผู้แทนเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน ภายในบูธนิทรรศการ ได้นำเสนอระบบฐานข้อมูลทะเบียนพรรณไม้ชุมชนและความรู้ใหม่จากปราชญ์ชาวบ้าน รวมทั้งแสดงผลการดำเนินงานชุมชน อพ.สธ. – สสน. จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

1) ชุมชนปะทิว จังหวัดชุมพร นำเสนอพันธุ์ไม้ท้องถิ่นจากป่าชายเลน สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าคุณประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีเยาวชนสาธิตการทำขนมจาก และแสดงผลิตภัณฑ์จากชุมชน ได้แก่ น้ำตาลโตนด ชาใบขลู่ ลูกจากลอยแก้ว กะปิ มาแสดงภายในงาน


2) ชุมชนทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช นำเสนอองค์ความรู้จากปราชญ์ พัฒนาสมุนไพรพื้นถิ่น สร้างระบบวนเกษตร สู่การเพิ่มมูลค่ายังประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีกลุ่มเยาวชนพนาดรสาธิตการแปรรูปพริกไทยดองซีอิ๊ว พร้อมทั้งแสดงผลิตภัณฑ์แปรรูปของชุมชน ได้แก่ ซอสพริกไทยปรุงรส ข้าวกรอบรสต้มยำกุ้ง แปรรูปพริกแกง แยมมะมุด เป็นต้น