จุดเริ่มต้น อพ.สธ.- สสน.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีสายพระเนตรยาวไกลทรงเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในปี พ.ศ. 2503 ทรงอนุรักษ์ต้นยางนา ในปี พ.ศ. 2504 ทรงให้นำพรรณไม้จากภูมิภาคต่างๆ มาปลูกไว้ในสวนจิตรลดาเพื่อเป็นแหล่งศึกษา และทรงมีโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากร พัฒนาแหล่งนํ้า การอนุรักษ์และพัฒนาดินอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เป็นการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

การดำเนินรายปี

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพฯ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้ประชุมร่วมกันเพื่อสรุปภาพรวมการดำเนินงาน อพ.สธ. และหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมา ...

คลังความรู้

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพฯ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้ประชุมร่วมกันเพื่อสรุปภาพรวมการดำเนินงาน อพ.สธ. และหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมา ...